VBNE leden

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een vereniging van zes natuurbeherende organisaties. Samen bezitten zij meer dan 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland. 

Leden van de VBNE

Bennekomseweg 43
6717 LL  Ede
T 0318 578 550 (bereikbaar tussen 9.00 en 13.00u)
E fpg@grondbezit.nl
W grondbezit.nl 

Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De federatie is samengesteld uit 10 provinciale verenigingen. Het kantoor van de organisatie is gevestigd in Ede. De werkorganisatie bestaat uit zo’n 15 medewerkers die de provinciale verenigingen ondersteunen of landelijk werken. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers betrokken bij het werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak.

Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 27
3732 HV De Bilt
T 030 2345010
E info@landschappen.nl
W landschappen.nl 

Landschappen

LandschappenNL is het samenwerkingsverband van 19 provinciale landschapsorganisaties. Landschappen NL behartigt de gezamenlijke belangen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Zij bundelen aandacht en inspanningen in landelijke projecten en vormen daarmee een krachtig netwerk. Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland én om de betrokkenheid van burgers te vergroten. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 72.000 vrijwilligers, 115.688 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van ruim 304.000 donateurs. Het bureau met elf medewerkers is gevestigd in De Bilt.

Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort
T 033 479 70 00
W natuurmonumenten.nl 

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 110.000 hectare Nederland. Natuurmonumenten zet zich in voor een natuurrijker Nederland. Zij maken zich sterk voor het herstel van de biodiversiteit, overal in het land. Voor het herstel van de rijkdom aan planten, dieren en schimmels: zowel van het aantal soorten, als van de hoeveelheid per soort.
Natuurmonumenten is een vereniging met 922.000 leden en donateurs. Er zijn regionale ledencommissies die het contact onderhouden met de leden. De commissieleden van alle regio’s vormen samen de ledenraad. Deze raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden.

Contactpersoon
Drs A. Splinter, wethouder gemeente Bergen(L)
E a.splinter@bergen.nl
W Natuurnetwerk Gemeenten

Natuurnetwerk Gemeenten (NNG)

Ook veel gemeenten in Nederland zijn in het bezit van bos- en natuurgebieden. Natuurnetwerk Gemeenten is opgericht om binnen VBNE-verband de gemeenten die zich ook met professioneel terreinbeheer bezighouden te vertegenwoordigen. Binnen het Natuurnetwerk Gemeenten en met andere terreinbeheerders binnen VBNE-verband kunnen gemeenten veel van elkaar leren op het gebied van innovaties in het bosbeheer, inzet vrijwilligers in het beheer, handhaving, opleidingen, specifiek gemeentelijk beleid inzake boseigendom en – beheer en tal van andere zaken.
Momenteel zijn 36 gemeenten lid, die gezamenlijk iets meer dan 25.000 hectare aan bos- en natuurterreinen in eigendom hebben. Landelijk hebben alle gemeentes samen 50.000 hectare bos- en natuurterrein in eigendom.

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
T 1400
W rijksvastgoedbedrijf.nl 

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het beheer en de ontwikkeling van terreinen. Soms worden deze omgevormd tot natuurgebied. Hierbij werken we samen met andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen.
Ruim 17.000 hectare van de in totaal 26.000 hectare defensieterreinen zijn beschermd natuurgebied. Ruim 15.000 hectare valt onder Natura 2000-gebied. Daarnaast werken we ook aan nieuwe natuurgebieden, zoals de Markerwadden: een vogelparadijs in het IJsselmeer. Dit is de reden dat het Rijksvastgoedbedrijf lid is van de VBNE.

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
T 030 69 26 111
E info@staatsbosbeheer.nl
W staatsbosbeheer.nl 

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 hectare natuur die zij beschermen, die men kan beleven en die zij samen met en voor anderen duurzaam benutten.
Staatsbosbeheer draagt bij aan een groener en gezonder Nederland waar mensen ook in de toekomst fijn en veilig kunnen leven. De 128 Natura 2000-gebieden die Staatsbosbeheer beheert, herbergen 80% van de Nederlandse biodiversiteit. De bescherming van deze natuurgebieden begint bij goed beheer door zo’n 1.350 medewerkers. De ambitie van Staatsbosbeheer is dat de 270.000 hectare natuur die zij beheren er in de toekomst nog beter voorstaat en weerbaarder is tegen droogte, stikstof en klimaatverandering. Zij zorgen ervoor dat 95% van onze natuurgebieden open is voor het publiek en dat deze bijdragen aan een circulaire samenleving. Met producten en ecosysteemdiensten die vanzelfsprekend zijn in ons dagelijks bestaan: hout, biomassa, zand, klei, verbetering van lucht, bodem en (drink)water.

Lidmaatschap VBNE

Lid worden van de VBNE kan alleen via bovenstaande ledenorganisaties.

Bent u particulier bos- en/of natuurterreineigenaar en wilt u lid worden van de VBNE?
Dit kan via een lidmaatschap bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), waardoor u automatisch ook lid bent van de VBNE.

Bent u een gemeentelijke bos- en natuurterreineigenaar en wilt u lid worden van de VBNE?
Dit kan via een lidmaatschap van Natuurnetwerk Gemeenten (NNG). U kunt bij de heer drs A. Splinter, wethouder gemeente Bergen(L) (a.splinter@bergen.nl) aangeven  dat u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap bij Natuurnetwerk Gemeenten. Als u lid wordt van deze vereniging, bent u automatisch ook lid van de VBNE.

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?