Home » Nieuws » 10% landschapselementen in landelijk gebied
27 mei 2024

10% landschapselementen in landelijk gebied

10% van het landelijk gebied ingericht met landschapselementen in 2050: dat is de ambitie van het Aanvalsplan Landschap. Een flinke klus!
In 2020 zijn door Stichting Landschapsbeheer Gelderland op 2 locaties landschapselementen aangeplant. In Hulshorst zijn houtsingels gerealiseerd en in Hall een geriefbosje. Op dit moment wordt door WUR-student Jelmer van ’t Veer in deze voorbeeldprojecten de eerste monitoringsronde uitgevoerd.

 

Aanvalsplan landschapselementen

Bij het sluiten van het Klimaatakkoord op 28 juni 2019 is afgesproken een Aanvalsplan Landschapselementen op te stellen waarmee concreet wordt bijgedragen aan het vastleggen van CO2 en aan biodiversiteitsherstel. Doel van het Aanvalsplan is 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied te realiseren in 2050 (en 5% in 2030).

 

Groenblauwe dooradering

Met groenblauwe dooradering wordt het netwerk van kleine landschapselementen in het landelijk gebied bedoeld. Dit zijn vaak lijnvormige elementen, zoals dijken, heggen, bermen en oevers. Ook kleine natuurgebiedjes, bosjes en poelen kunnen er deel van uitmaken. Het streven is dat in 2050 de 10% groenblauwe dooradering gaat bestaan uit:

  • 5% houtige elementen (heggen, bomenrijen, houtwallen, singels etc);
  • 2,5% kruidenrijke randen (akkers, bermen);
  • 2,5% natuurvriendelijke oevers en water (natte dooradering).

 

Gereedschapskist Klimaatslim Bos en Natuurbeheer

Op de Gereedschapskist vind je, behalve informatie over deze projecten, nog veel meer voorbeeldprojecten van klimaatslim bos en natuurbeheer.