Home » Nieuws » Geen bezwaren ontvangen eerste vier maatregelen gedragscode natuurbeheer
23 april 2024

Geen bezwaren ontvangen eerste vier maatregelen gedragscode natuurbeheer

Eind 2023 heeft de VBNE de eerste vier beheermaatregelen van de Gedragscode Natuurbeheer ter goedkeuring ingediend bij RVO. Het betreft vier beheermaatregelen:

  • begrazen van natuurterreinen,
  • beheren van akkers,
  • schonen en baggeren van waterlopen en
  • schonen en baggeren van kleine wateren.

Het ontwerpbesluit is op 26 februari gepubliceerd in de Staatscourant. RVO heeft naar aanleiding van deze publicatie geen bezwaren ontvangen. Dat betekent dat deze vier maatregelen binnen enkele weken worden vastgesteld en van kracht gaan.

De ecologische onderbouwing van de overige zes beheermaatregelen van de gedragscode is doorgesproken met RVO en LNV. Afgesproken is dat de onderbouwing nog ter consultatie wordt voorgelegd aan soortenorganisaties. Ook is, samen met RVO en LNV, over de totstandkoming van de Gedragscode Natuurbeheer gesproken met minister Van der Wal. VBNE heeft aangegeven dat naast soortenbescherming ook habitatbescherming van belang is, evenals uitvoerbaarheid en tempo in de totstandkoming. Het was een positief gesprek waarbij de minister aangaf binnen de wettelijke kaders de ruimte te zoeken om tot een ‘redelijke en billijke’ gedragscode te komen. De verwachting is dat de ingangsdatum voor deze zes beheer maatregelen per 1 januari 2025 worden vastgesteld.

Lees meer