Home » Nieuws » Eerste deel Gedragscode Natuurbeheer van kracht
28 mei 2024

Eerste deel Gedragscode Natuurbeheer van kracht

Het eerste deel van de Gedragscode Soortenbescherming Natuur is goedgekeurd en van kracht gegaan.
Het betreft vier beheermaatregelen:

 • begrazen van natuurterreinen,
 • beheren van akkers,
 • schonen en baggeren van waterlopen en
 • schonen en baggeren van kleine wateren.

Het goedkeuringsbesluit is op 6 mei 2024 gepubliceerd. De gedragscode voor deze vier maatregelen (deel 1) is geldig tot 1 januari 2025.

Overige maatregelen

De gedragscode soortenbescherming natuurbeheer is in 2021 verlopen. Niet beheren is geen optie, omdat de natuurkwaliteit dan direct verslechtert. VBNE heeft een richtlijn opgesteld voor natuurbeheer in de periode zonder geldige gedragscode. Extra zorgvuldig werken is in deze periode van belang.

Met de goedkeuring door de minister van de eerste vier beheermaatregelen, is deze richtlijn alleen nog van toepassing op de overige maatregelen:

 • omzagen en afzetten van houtige landschapselementen
 • branden van heiden
 • plaggen van heide, stuifzanden en kustduinen
 • chopperen van heide, stuifzanden en kustduinen
 • maaien van heide, stuifzanden en kustduinen
 • strooisel vegen van heide
 • maaien van rietland in de habitattypen veenmoeras, dynamisch moeras en rivier- en moeraslandschap
 • maaien van overig rietland
 • beheer van weidevogelgrasland
 • beheer van kruidenrijke gras- en hooilanden

Zorgvuldig werken met werkprotocollen

Totdat ook deze maatregelen zijn vastgesteld in de gedragscode is het van belang om zo zorgvuldig mogelijk te blijven werken conform de vorige gedragscode natuurbeheer, en soortbeschermingsmaatregelen door ecologisch deskundigen vast te leggen in ecologische werkprotocollen (zie de interne VBNE-richtlijn )

Lees  hier meer (toelichting, documenten en antwoorden op veelgestelde vragen)