Cao

De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de sector Bos en Natuur zijn geregeld in de raam-cao Bos en Natuur. Deze bestaat uit drie ondernemingsdelen, namelijk: De Landschappen, Bosbouw en Natuurmonumenten.
De cao Bos en Natuur komt tot stand door onderhandelingen tussen sociale partners; de  werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de sector Bos en Natuur.

Cao Bos en Natuur 2023-2024

Deze Cao beschrijft de tussen werkgevers- en werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor de sector bos en natuur voor de periode 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. De Cao bos en natuur omvat een algemeen deel en drie ondernemingsdelen. De gemaakte afspraken vind je in het Cao akkoord.

Salaristabellen

Cao Bos en Natuur

De formeel bij de Cao Bos en Natuur betrokken werkgeversorganisaties zijn: Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (NVBE), Vereniging Landschapsbeheerorganisaties (VLBO), Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH). NVBE en VLBO worden aan de onderhandelingstafel vertegenwoordigd door afgevaardigden van de VBNE-leden Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit en LandschappenNL. Als vertegenwoordigers van de werknemers zijn de Vakbonden CNV en FNV betrokken bij het cao overleg Bos en Natuur. De VBNE faciliteert de onderhandelingen over de Cao Bos en Natuur.

CAO delegatie Bos en Natuur

Algemeen deel en ondernemingsdelen

De Cao Bos en Natuur bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle organisaties die vallen onder de cao. Daarnaast zijn er drie ondernemingsdelen:

  • Het ondernemingsdeel Bosbouw is van toepassing op AVIH en FPG en in principe op alle organisaties die de Cao Bos en Natuur volgen, maar er niet rechtstreeks aan gebonden zijn.
  • Het ondernemingsdeel Natuurmonumenten is van toepassing op de Vereniging Natuurmonumenten.
  • Het ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing op de Provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties (m.u.v. Gelders Landschap, daar is een eigen Cao van toepassing).

De Cao Bos en Natuur is van toepassing op ongeveer 2700 werknemers bij circa 165 werkgevers in de sector. Meer informatie over de werkingssfeer vind je in het algemene deel van de Cao Bos en Natuur. 

Cao’s overige VBNE leden

Werknemers van de VBNE leden Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten vallen niet onder deze cao, maar hebben een aan de overheid gerelateerde Cao ( Rijksoverheid en Gemeenten).

Cao Colland - Fonds Colland Arbeidsmarkt

De Cao Bos en Natuur valt onder de sector Agrarisch en Groen. Sinds 2005 bestaat binnen die sector een samenwerkingsverband voor de uitvoering van sociale regelingen. Organisatie, beheer en uitvoering van de regelingen zijn geregeld in de Cao Colland.  

De werkgevers die aangesloten zijn bij de Cao Bos en Natuur (en de andere agrarische en groene onderdelen) storten premies in het fonds Colland Arbeidsmarkt. Met deze ‘Collandpremies’ worden, naast verplichte afdrachten voor pensioen (BPL) en Arbodienst (Stigas), gezamenlijke projecten in de groene en agrarische sector gefinancierd.
Ook de regelingen die zijn opgenomen in de Cao Colland (cursusgroepenregeling) en het Activiteitenplan Bos en Natuur worden gefinancierd uit de Collandpremies. De hoogte van de Collandpremie wordt voor een deel (A-deel) bepaald door het bestuur van het fonds Colland Arbeidsmarkt en voor een deel (B-deel) door de sociale partners Bos en Natuur. Het A-deel is bestemd voor de gezamenlijke projecten en verplichte afdrachten voor alle onderdelen in de sector Agrarisch en Groen, beheerd vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. De sociale partners Bos en Natuur beheren het B-deel, dat bestemd is voor de uitvoering van het Activiteitenplan Bos en Natuur. Besluitvorming vindt plaats in de sectorcommissie Bos en Natuur.

Activiteitenplan Bos en Natuur

Jaarlijks stellen de sociale partners Bos en Natuur, in hun overleg in de sectorcommissie Bos en Natuur, het Activiteitenplan Bos en Natuur vast. Daarin is aangegeven welke projecten, regelingen en activiteiten het komende jaar met de betaalde Collandpremies gefinancierd gaan worden. De te financieren projecten en activiteiten moeten bijdragen aan de doelstellingen van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Deze doelstellingen zijn gericht op:

  • goede arbeidsverhoudingen. Ondersteuning van personeelsbeleid, medezeggenschap en overleg sociale partners
  • goede arbeidsomstandigheden
  • een juiste toepassing van en bekendheid met de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn overgekomen in de Cao
  • scholing, deskundigheidsbevordering
  • duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • bevorderen van voldoende instroom van leerlingen en medewerkers met de juiste kwaliteiten in de sector. O.a. door vergroten van zichtbaarheid en herkenbaarheid van de sector en van opleidingen in de sector en bevordering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt


De uitvoering, realisatie en verantwoording van het activiteitenplan Bos en Natuur gebeurt in opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur in samenwerking met en onder regie van de VBNE.

Cursusgroepregeling

Werknemers die werkzaam zijn bij organisaties die aangesloten zijn bij de Cao Bos en Natuur en premie betalen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt, kunnen gebruik maken van de cursusgroepenregeling. De cursusgroepenregeling vergoedt een deel van de kosten van bepaalde opleidingen voor werknemers in de sector om zich verder te kunnen ontwikkelen. De uitvoering van de cursusgroepenregeling is in handen van Actor, het Bestuursbureau van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Voor meer informatie over de voorwaarden en voor het indienen van een aanvraag zie: Subsidieregeling voor Cursussen Bos en Natuur – Colland Arbeidsmarkt

BBL-regeling

In het verleden werd ook de BBL-regeling vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt gesubsidieerd. Per 1 september 2023 heeft de sectorcommissie deze mogelijkheid stopgezet voor nieuwe aanvragers. Reden is de overlap met de subsidieregeling voor praktijkleren van RVO. Degenen die al gebruik maken van de BBL-regeling kunnen hun studie onder de huidige voorwaarden afmaken. Nieuwe BBL-aanvragen kunnen ingediend worden via RVO Subsidieregeling praktijkleren. Het stopzetten van de regeling heeft geen nadelige consequenties voor het deelnemen aan de BBL-opleiding.

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?