Water

Voldoende water op het juiste moment en van goede kwaliteit is essentieel voor bos- en natuurterreinen. VBNE ontwikkelt relevante waterproducten en -adviezen voor haar leden en ondersteunt in alle 21 waterschappen de waterschapsbestuurders natuurterreinen.

Waterschapsbestuurders natuurterreinen

Alle 21 waterschappen hebben twee waterschapsbestuurders in hun algemeen bestuur – en soms dagelijks bestuur – die opkomen voor de belangen van bos- en natuurterreineigenaren. De VBNE coördineert de werving en benoeming van deze waterschapsbestuurders categorie natuurterreinen (ook wel geborgden natuur genoemd). Lees meer

Verdroging en droogte

Als gevolg van een veranderend klimaat is het ook in Nederland niet (meer) vanzelfsprekend dat er altijd en overal voldoende zoetwater beschikbaar is. We krijgen te maken met langere en meer extreme perioden van droogte. Samenhangend met de droogte zien we een enorme toename van grondwateronttrekkingen. De toch al sterk verdroogde natuurgebieden krijgen het nog zwaarder. Om terreineigenaren handvatten te geven heeft VBNE een juridische verkenning laten uitvoeren naar verdrogings- en droogte instrumentarium. Lees meer

Ecosysteemdienst drinkwater

Bos- en natuurgebieden en drinkwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door grote onttrekkingen zijn grondwaterstanden gedaald en is de kwel naar bos- en natuurgebieden sterk verminderd. De toename van inwoners en woningen vergroot de vraag naar drinkwater in bepaalde delen van Nederland. Andersom leveren bos- en natuurgebieden een positieve bijdrage aan de kwantiteit en kwaliteit van grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwaterproductie. VBNE heeft deze ecosysteemdienst op waarde geschat. Lees meer

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep water

Joni Hut (VBNE)|
Corine Geujen (Natuurmonumenten)
Allard van Leerdam (Staatsbosbeheer)
Berry Lucas (Landschappen NL)
Floris Verhagen (FPG / Royal HaskoningDHV)

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?