Regelingen en subsidies

Er is allerlei regelgeving waar bos- en natuurterreineigenaren mee te maken hebben. Vanuit VBNE houden we zicht op mogelijke veranderingen daarin. Waar nodig gaan we het gesprek aan om te bevorderen dat regelgeving de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van het beheer bevordert of in ieder geval niet verslechtert.
Naast regelgeving zijn subsidieregelingen van belang, zoals bijvoorbeeld provinciale regelingen voor bosrevitalisering. Vanuit VBNE helpen we de toegang tot bepaalde ondersteunende subsidieregelingen voor leden te verbeteren.

Subsidie Groene Boa's

Deze subsidieregeling capaciteitsuitbreiding en -behoud groene boa’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) maakt mogelijk dat zowel particuliere, als publiekrechtelijke groene boa-werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor kosten die zij maken voor:

– salaris
– opleiding
– werk gerelateerde uitrusting.

Dit zijn bijvoorbeeld wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en andere terreineigenaren met een privaatrechtelijke status, als ook gemeenten, provincies en andere publiekrechtelijke organisaties die groene boa’s gebruiken.

De tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor groene BOA’s, zijnde:

  1. De BOA moet in het bezit zijn van een geldige akte in domein II; of in opleiding zijn voor boa in domein II;
  2. De BOA moet werkzaam zijn bij een privaatrechtelijke werkgever die (natuur en recreatie)terreinen, landgoederen, jachtvelden en viswateren voor sportvisserij in eigendom en/of beheer heeft; de regeling ziet zoals reeds aangegeven op zowel private en publieke werkgevers.
  3. De BOA moet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst of daarmee gelijk te stellen rechtsverhouding;
  4. De werkzaamheden van de BOA moeten gericht zijn op handhaving en toezicht van o.a. natuurwetgeving, wetboek van strafrecht en de wegen en verkeerswet, in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.
 
De subsidieregeling voor 2024 staat nog niet open. Zodra hierover meer bekend is van het ministerie, dan zullen wij dat hier publiceren.

Vaststellingsverzoek subsidieregeling 2023 verlengd naar 1 mei 2024

Voor de werkgevers die subsidie in 2023 hebben ontvangen voor capaciteitsbehoud- en uitbreiding van hun groene boa-bestand geldt dat zij uiterlijk 1 mei 2024 een vaststellingsverzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten indienen. De manier waarop de verantwoording moet gebeuren hangt af van de hoogte van de ontvangen subsidie en is in de toekenningsbeschikking te vinden. De vaststellingsformulieren zijn hier te vinden.

Vragen? Mail gerust naar subsidieportaal@minjenv.nl.

Erkenningsregeling bosaannemers (Erbo)

De Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) is een initiatief van boseigenaren en bosaannemers om gezamenlijk de kwaliteit van boswerk te garanderen. ErBo erkende aannemers garanderen aandacht voor het milieu, veilige arbeidsomstandigheden, duidelijke afspraken en adequate zorg voor planten en dieren. De Stichting Kwaliteit Bos, Natuur- en Landschapswerk (SKBNL) beheert de Erbo. SKBNL is opgericht door de VBNE en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH).
Lees meer op de website van Stichting Kwalititeit Bos- Natuur- & Landschapswerk (SKBNL)  

Lees verder

Agenda

Kruidenrijk Graslanddag

Activiteiten van derden

Verdiepingstraining Begeleiden van groepen vrijwilligers

Training

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?

Foto's:

Boa: Wilfred Sollie – Sportvisserij Oost-Nederland