Boomveiligheid

Bomen in bos- en natuurgebieden brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. Er vallen takken uit bomen en bomen kunnen omvallen. Daardoor kan schade ontstaan: personen of dieren kunnen gewond raken of overlijden. Ook kan er materiële schade ontstaan als een tak of boom op een auto of huis terecht komt.

Praktijkadvies

Uit jurisprudentie blijkt dat degene die schade geleden heeft de aansprakelijkheid moet bewijzen. Voor terreineigenaren is het van belang om aan te kunnen tonen dat zorgvuldig naar boomveiligheid is gekeken. In het praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur lees je hoe het zit met aansprakelijkheid en wat je kunt doen aan boomveiligheid in je terrein. Door storm ontstaan vaak onveilige situaties met bomen en vallende takken.  Lees meer op de pagina Storm, ijzel en sneeuw. 

Praktijkadvies

Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur

Boomveiligheidsplan

De meeste bos- en natuurgebieden hebben een beheerplan, waarin de terreineigenaar de doelen en beheermaatregelen voor het gebied heeft beschreven. Aan dit beheerplan kan je een paragraaf boomveiligheid toevoegen. Hierin beschrijf je op welke manier je invulling geeft aan boomveiligheid in het gebied. Dit begint met het in kaart brengen van de risicocategorieën: laag, midden of hoog. Oudere bomen of bomen met achterstallig onderhoud vormen bijvoorbeeld een hoger risico. Ook geldt hoe meer bezoekers, hoe groter de kans op schade.

Beheermaatregelen

Uitgangspunt is dat met regulier beheer boomveiligheid in bos- en natuurgebieden in principe gewaarborgd is. Dit betekent dat je als terreineigenaar over het algemeen geen aparte boomveiligheidscontroles hoeft uit te voeren. Afhankelijk van de frequentie van het reguliere beheer en de risico’s kan je extra maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het verleggen van paden of het plaatsen van borden. Ook kan je boomveiligheid standaard onderdeel maken van blesinstructies. Zorg in ieder geval dat je altijd kunt aantonen wanneer het reguliere beheer en eventuele extra veiligheidscontroles hebben plaatsgevonden.

Boomveiligheid in de praktijk

Tijdens de werkschuurbijeenkomst ‘boomveiligheid in bos en natuur’ gingen we in gesprek over de juridische basis van het advies. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en landgoed Twickel deelden hun ervaringen met de toepassing van het advies en met enkele incidenten en de afwikkeling daarvan. Naar aanleiding van de werkschuurbijeenkomst is onderstaande alinea over risicocategorieën in dichtbevolkte gebieden als aanvulling op het praktijkadvies verschenen.

Invulling risicocategorieën in dichtbevolkte gebieden

In dichtbevolkte gebieden – zoals de Randstad – zal de gebruikersintensiteit van bossen hoger liggen dan in dunbevolkte delen van Nederland. Dit geldt zeker voor de speciaal voor recreatie aangelegde bossen naast grote steden. Dit betekent niet automatisch dat het gehele bos in de risicocategorie ‘hoog’ valt. Het uitgangspunt qua aantallen gebruikers ligt voor alle risicocategorieën hoger in dit soort ‘meer stedelijke’ bossen. Het gaat er juridisch om dat de terreineigenaar per beheerd gebied een goede risico-indeling maakt van laag, gemiddeld en hoog. De uitwerking van deze drie risicocategorieën – met bijbehorende beheermaatregelen – vindt dus op dezelfde wijze plaats in bossen met een relatief hoge of lage recreatiedruk. 

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?