Klimaatslim bosbeheer

Hoe zien ‘klimaatslimme’ bossen er in Nederland uit? En welke maatregelen kan je als boseigenaar of overheid treffen om kwijnende bossen te revitaliseren?

Klimaatslimme bossen

De Nederlandse bossen zijn van groot belang voor de maatschappij. Ze dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar bieden ook een gezonde leefomgeving en circulaire grondstoffen. Onze bossen staan echter onder druk. Door klimaatverandering, stikstofdepositie, verzuring, nutriëntenverlies, verdroging en versnippering neemt de veerkracht van bossen af. In de Bossenstrategie hebben Rijk en provincies afgesproken om nieuwe bossen aan te leggen en om de vitaliteit van bestaande bossen te verbeteren. Hoe zien ‘klimaatslimme’ bossen in Nederland eruit? En welke maatregelen kan je als boseigenaar of overheid treffen om kwijnende bossen te revitaliseren?

Kennisprogramma

Onder leiding van Wageningen Environmental Research werken vijftien partners – waaronder VBNE – aan het kennisprogramma klimaatslim bosbeheer. Binnen dit programma vindt onderzoek plaats naar klimaatslimme bossen en bosrevitalisering. Het programma combineert wetenschappelijk onderzoek met toegepast onderzoek, zoals pilots en fieldlabs. De komende jaren werken een groot aantal onderzoekers aan databases, kengetallen, afwegingskader, praktijkadviezen, factsheets en onderzoeksrapportages. Over bodemherstel, koolstofvastlegging, bosverjonging, hydrologisch herstel en andere relevante vraagstukken voor vitale bossen.

Gereedschapskist

Op de gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer vind je alle informatie over de lopende onderzoeken en pilots. Naast handvatten voor klimaatslim bosbeheer in de praktijk kan je hier ook inschrijven voor bijeenkomsten en excursies waar de onderzoekers hun nieuwste kennis met je delen.

Rapport

Ervaring met twee jaar klimaatslim bos- en natuurbeheer in Nederland
(WUR – 2018-2019)

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

MMIP Klimaatslim Bosbeheer

Communicatieteam MMIP bosrevitalisering en klimaatslimbosbeheer:

Gerard van Looijengoed (VBNE)
Marijn Meiler (VBNE)
Barbara Groen (Bosgroepen)
Bas Lerink (WUR)
Joyce Penninkhof (Probos)
Erik Roest (WUR)
Marije Storteboom (Bosgroepen)

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?