Bossenstrategie

De Bossenstrategie is onderdeel van de afspraken die Rijk en provincies hebben gemaakt in het Klimaatakkoord. In de Bossenstrategie, die op 18 november 2020 is vastgesteld, staan afspraken over het voorkomen van ontbossing, over de aanleg van nieuw bos en over revitalisering van bossen. 

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan zeshonderd afspraken met verschillende sectoren om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Met de sector landbouw en landgebruik is afgesproken dat de landbouw en het landgebruik in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor de landbouw is dit een uitdagende opgave, omdat koeien methaan produceren en uit kunstmest lachgas vrijkomt. Methaan en lachgas zijn beide broeikasgassen. Ook bos, bomen en natuur zijn onderdeel van deze sector en die leggen juist CO2 vast. De opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2/jaar additioneel vast te leggen. 

Bossenstrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. Deze Bossenstrategie is op 18 november 2020 vastgesteld. In de Bossenstrategie staan afspraken over:

  • Het voorkomen van ontbossing.
  • Nieuwe bossen: het realiseren van 37.000 hectare extra bos in de komende 10 jaar, waarvan 15.000 hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 22.000 hectare buiten het NNN.
  • Bosrevitalisering: het verbeteren van de kwaliteit en vitaliteit van bestaande bossen, zodat deze beter bestand zijn tegen klimaatverandering.
  • Bomen buiten bos: toename van houtige landschapselementen – zoals houtwallen, struiken, heggen en losse bomen – in het landelijk gebied en meer bomen in steden en dorpen.
  • Gebruik van bos: lichte toename van de houtoogst en hoogwaardige toepassing van hout.

Handreiking

VBNE heeft samen met de Bosgroepen en de Algemene Vereniging Inlands Hout een handreiking gemaakt met voorstellen vanuit de bos en natuur sector voor de Bossenstrategie.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

De uitvoering van de Bossenstrategie vindt plaats onder het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Alle provincies hebben voor 1 juli 2023 hun plannen voor nieuwe bossen en bosrevitalisering ingediend bij het Rijk.  

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Taskforce bossenstrategie

Adviseur bos en natuur (VBNE)
Miriam Nienhuis (VBNE)
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)
Berry Lucas (LandschappenNL)
Steven van der Meulen (RVB)
Albert Schimmelpenninck (FPG)
Henk Siebel (Natuurmonumenten)
Etienne Thomassen (Bosgroepen)

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de meest complete kennisbank met onderzoek en praktisch advies over bos- en natuurbeheer. OBN Natuurkennis is een onafhankelijk platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.  

Vraag over dit onderwerp?