Bossen

Bossen zijn ecosystemen met veel biodiversiteit. Bos draagt bij aan het vastleggen van koolstof en het helpt water vast te houden. Bovendien is bos leverancier van hout. Tegelijkertijd staat de huidige omvang en kwaliteit van de bossen onder druk. De VBNE heeft diverse bosbouw praktijkadviezen ontwikkelt en geeft advies en handreikingen vanuit klimaatslim bosbeheer.

Klimaatslim bosbeheer

Om de klimaatopgave voor bos, bomen en natuur te realiseren is nieuwe kennis nodig. Onder leiding van Wageningen Environmental Research werken vijftien partners – waaronder VBNE – aan het kennisprogramma Klimaatslim bosbeheer. Binnen dit programma vindt wetenschappelijk én toegepast onderzoek plaats. VBNE is verantwoordelijk voor communicatie en kennisdeling over dit programma.  Lees meer

Bosbouw en biomassa

VBNE heeft diverse bosbouw praktijkadviezen ontwikkeld voor terreineigenaren. Bijvoorbeeld over de effecten van houtoogst op bodemverdichting en de nutriëntenvoorraden in de bodem. Andere adviezen gaan in op het produceren van een goede kwaliteit en kwantiteit houtchips en het aanschaffen en aanplanten van plantsoen. Lees meer

Bossenstrategie

In de Bossenstrategie hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt over het voorkomen van ontbossing, de ontwikkeling van nieuwe bossen, revitalisering van bestaand bossen, toename van landschapselementen en het gebruik van bossen. VBNE heeft een handreiking ontwikkeld met voorstellen vanuit de sector bos en natuur voor de Bossenstrategie. lees meer

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

E-learning

Leer je groen is het e-learningplatform voor iedereen die als beroepskracht of vrijwilliger actief is bij een natuurorganisatie. In korte modules krijg je basisinformatie over je werkzaamheden in de natuur.

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?