Arbocatalogus

Water is essentieel voor het goed beheren van bos- en natuurgebieden. Daarom zetten we ons in voor verantwoord waterbeheer en het behoud van gezonde watersystemen in bossen en natuurgebieden. Samen met onze leden, beleidsmakers en andere belanghebbenden werken we aan het realiseren van duurzame oplossingen voor waterkwaliteit, zoetwatervoorziening, verdroging en integrale watersystemen. Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. Samen vertegenwoordigen we 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland.

Waterschappen

Water is essentieel voor het goed beheren van bos- en natuurgebieden. Daarom is het van belang dat bos- en natuurterreineigenaren hun stem laten horen in de waterschappen. De VBNE voert jaarlijks bestuurlijk overleg met de Unie van Waterschappen en speelt in op actualiteiten rondom water. De VBNE coördineert de benoeming van de waterschapsbestuurders natuurterreinen, ook wel geborgden natuur genoemd. Lees meer over de selectie en benoeming van waterschapsbestuurders natuurterreinen.

Ook ondersteunen we de waterschapsbestuurders bij het uitvoeren van hun taak met informatie, trainingen, en het beantwoorden van vragen. [overzicht waterschapsbestuurders natuurterreinen 2023-2027]

Aandachtspunten water

Samen met de waterschapsbestuurders natuurterreinen werkt de VBNE aan het agenderen van relevante aandachtspunten binnen de waterschappen. Voor de bestuursperiode 2023-2027 zijn dit de belangrijkste onderwerpen:

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is essentieel voor het behoud van een gezond en evenwichtig ecosysteem. Als bos- en natuurterrein eigenaren hechten we veel waarde aan de kwaliteit van het water in onze gebieden. We streven ernaar om de waterkwaliteit te verbeteren en te behouden door middel van duurzaam landgebruik, het verminderen van vervuiling en het implementeren van passende beheerpraktijken. lees meer

Zoetwatervoorziening

Een stabiele zoetwatervoorziening is van cruciaal belang voor zowel de natuur als de menselijke activiteiten. Als eigenaren van bos- en natuurgebieden begrijpen we het belang van het behoud van voldoende zoet water in onze ecosystemen. We werken samen met waterbeheerders, landbouwers en andere belanghebbenden om duurzame strategieën te ontwikkelen die de beschikbaarheid van zoet water op de lange termijn waarborgen.
lees meer

Rapport

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod aliqua. Ut enim ad minim veniam.iqua. Ut enim ad minim veniam.lees meer

Kleine wateren

Niet alle wateren vallen onder de KRW. Kleinere wateren hebben geen KRW-status maar zijn wel degelijke van ecologische betekenis. Ze zijn immers onderdeel van één watersysteem. Waterschappen hebben toenemende aandacht voor deze overige – niet KRW – wateren, zoals natuurwateren en stadswateren. Terreineigenaren kunnen zelf in overleg met het waterschap doelen bepalen voor deze overige wateren. Het waterschap kan deze doelen opnemen in de waterbeheerprogramma’s.

Kader Richtlijn Water

De Kader Richtlijn Water (KRW) is een Europees beleidskader dat tot doel heeft de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren. In 2027 moeten de KRW-deoelen bereikt zijn end aarvoor is nog heel veel nodig. Op dit moment voldoet minder dan 1% van de waterlichamen aan de norm. De grootste zorgen zijn nutriënten en bestrijdingsmiddelen. lees meer

Verdroging

Verdroging van natuurgebieden is een toenemende zorg in veel regio’s. Het heeft negatieve gevolgen voor de flora, fauna en de algehele biodiversiteit. Bos- en natuurterreineigenaren streven naar een gezond waterpeil in bos en natuur. De samenwerking met waterschappen, provincies, rijkswaterstaat en andere belanghebbenden is noodzakelijk om verdroging tegen te gaan en herstelmaatregelen te implementeren. Zo brengen we het watersysteem weer in balans. lees meer

Rapport

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adiadipiscinpiscinet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod g elit, sed do eiusmod aliqua.

Rapport

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adiadipiscinpiscinet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod g elit, sed do eiusmod aliqua.

Integrale watersystemen

Bos en natuur maken integraal onderdeel uit van het (grond)watersysteem. Daarom is behoud van gezonde en veerkrachtige watersystemen van vitaal belang voor het behoud oen herstel van onze bossen en natuurgebieden. Daarom is het belangrijk dat we kijken naar het gehele watersysteem, inclusief rivieren, beken, meren en grondwater. lees meer

Lees verder

Agenda

Werkgroep

1 introzin over wat de werkgroep is en doet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu.

Voornaam Achternaam (organisatie)
Voornaam Achternaam (organisatie)
Voornaam Achternaam (organisatie)
Voornaam Achternaam (organisatie)

E-learning

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetu.

Bekijk de E-learning

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?