Arbeidsomstandigheden en arbobeleid

Werknemers en vrijwilligers hebben recht op een veilige werkplek. Om die te kunnen realiseren heeft de overheid Arbowet en -regelgeving vastgesteld, die het kader vormen waarbinnen werkgevers en werknemers verantwoordelijk zijn voor het creëren en in stand houden van een gezonde en veilige werkomgeving.

Het stimuleren van veilig en gezond werken is belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers gedurende hun hele loopbaan hun werk gezond en met plezier kunnen blijven doen. Bij de bevordering van goede arbeidsomstandigheden is de actuele Arbowet en -regelgeving uitgangspunt. Per sector vertalen Vakbonden en werkgevers/brancheorganisaties dit wettelijke kader naar Arbobeleid en voorschriften, die worden vastgelegd in de Arbocatalogus. 

Arbocatalogus Bos en Natuur

De Arbocatalogus Bos en Natuur bevat brancheafspraken tussen de sociale partners Bos en Natuur, waar werkgevers en werknemers in de sector zich aan moeten houden. Vrijwilligers moeten zich ook houden aan de voorschriften die in de Arbocatalogus zijn vastgelegd. Namens de Vakbonden zijn FNV en CNV Vakmensen betrokken bij de totstandkoming van de Arbocatalogus Bos en Natuur, namens de werkgevers wordt de Arbocatalogus Bos en Natuur ondertekend door VBNE en AVIH. De coördinatie van de totstandkoming en het beheer van de Arbocatalogus Bos en Natuur ligt bij Stigas

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Arbocatalogus bevat een overzicht van de voorkomende arborisico’s in de sector. Elke werkgever is verplicht om periodiek de risico’s te inventariseren die het werk dat moet worden uitgevoerd met zich meebrengt. De uitkomsten van de risico inventarisatie vormen de basis voor het nemen van maatregelen om veilig werken te bevorderen en risico’s op ongevallen te beperken.

Elke organisatie en vrijwel iedere activiteit kent risico’s, hoe klein ook. Maar hoe inventariseer je die?
Speciaal voor de kleinere (arbo-verantwoordelijke) organisaties in de sector bos en natuur is de digitale risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontwikkeld. Met dit instrument breng je zelf eenvoudig de risico’s van werkzaamheden in kaart. Deze digi- RI&E is ontwikkeld in samenspraak met Stigas, en erkend door werkgevers en werknemers in de sector Bos en Natuur.

Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers zo lang mogelijk gezond, veilig en met plezier te kunnen laten (blijven) werken, is de grote uitdaging voor werkgevers in de sector Bos en Natuur, zeker omdat we steeds langer doorwerken. In de brochure Gezond, veilig en duurzaam werken geven we praktische aanbevelingen voor werkgevers én werknemers om de inzetbaarheid, vitaliteit en langer doorwerken van werknemers te bevorderen. 

Onderzoek naar zwaar werk in de sector Bos en Natuur

In 2023 is onderzoek gedaan naar ‘zwaar werk’ in de sector, specifiek voor de functies houtzagers en machinisten in de bosbouw en boa’s bij natuurbeheerorganisaties. Daarbij gaat het over fysieke en psychosociale belasting. De uitgewerkte handelingsperspectieven geven de sociale partners Bos en Natuur (vakbonden en werkgevers) houvast om een concreet plan van aanpak uit te werken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur door de Beleidsonderzoekers, in samenwerking met Stigas.

Onderzoek: Zwaar werk in bos en natuur

Eindrapport en samenvatting van het onderzoek ‘Langdurig en met plezier werken in het bos en de natuur (2023)

Gezond, veilig en duurzaam werken

Brochure met praktische tips om de inzetbaarheid, vitaliteit en langer doorwerken te bevorderen. 

Lees verder

Agenda

Invloed van stikstof op insectenetende vogels

Webinar

Beheerdersdag 2024

Kennisdag

Werkgroep Arbo & veiligheid

Liesbeth de Kort (VBNE)
Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)
Ingrid Brouwer (Staatsbosbeheer)
Sylvia Bruning (FPG)
Frans Cairo (Natuurmonumenten)
Tetje Falentijn (LandschappenNL)
Mirjam de Groot (Stigas, adviseur)
Menno Niesing (Staatsbosbeheer)

E-learning

Volg de modules over Arbo en veilig werken in Leer je Groen. Leer je Groen is hét e-learningplatform voor medewerkers en vrijwilligers van natuurorganisaties. 

Meer onderzoek naar natuur

Natuurkennis.nl is de
meest complete kennisbank
met onderzoek en
praktisch advies over
bos- en natuurbeheer.

Vraag over dit onderwerp?

Foto's:

Houtkap machine: Hans Dekker - Saxifraga Nature Images